КАФЕДРА ФІНАНСІВ ТА УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ1. Професійна спрямованість кафедри

Кафедра була створена у 1998 році з метою підготовки спеціалістів для фінансової сфери.

Напрями професійної підготовки кафедри:

 • 6.030508 «Фінанси і кредит» (бакалавр);
 • 7.03050801 «Фінанси і кредит» (спеціаліст);
 • 8.03050801 «Фінанси і кредит» (магістр);
 • 8.18010014 «Управління фінансово-економічною безпекою» (магістр).

Зміст напрямів професійної підготовки кафедри:

 • Фінанси і кредит – це сфера професійної діяльності, що пов’язана з формуванням, розподілом та використанням грошових ресурсів.
 • Управління фінансово-економічною безпекою – організація всіх видів діяльності господарюючого суб’єкта таким чином, щоб вони були спрямовані на забезпечення стабільності доходів, підтримання платоспроможності, безпеку зайнятості, планування майбутніх грошових потоків та ін.

Порівняльна характеристика основних функцій,
що виконуються спеціалістами різних освітньо-кваліфікаційних рівнів

2. Науково-дослідна робота кафедри

Науково-дослідну роботу спеціалісти кафедри здійснюють у рамках комплексної наукової теми «Розвиток фінансово-кредитної системи України в умовах глобалізації і локалізації та інвестиційне забезпечення».

Основні напрями науково-дослідної діяльності кафедри:

 • управління фінансовою діяльністю підприємств (модератор: д.е.н., професор Герасимова С.В.);
 • економічна безпека України (модератор: к.е.н., доцент Буркальцева Д.Д.);
 • грошово-кредитне регулювання економіки (модератор: к.е.н., доцент Філатова О.В.);
 • розвиток сфери фінансових послуг (модератор: к.е.н., доцент Максимець О.А.);
 • конкурентоспроможність банківської сфери (модератор: доцент Крупко Т.В.);
 • механізми фінансового забезпечення розвитку різних галузей (модератор: Дмитрієва І.О.);
 • роль іпотечного ринку у розвитку фінансово-кредитної системи України (модератор: Герасимова К.А.).

Результатом науково-дослідної діяльності кафедри є наукові праці (статті, монографії), що опубліковані у спеціалізованих виданнях та виданих у видавництвах України за останній період:

 1. Борщ Л.М. Інвестиції в Україні: стан, проблеми і перспективи [монографія]. – 2-ге вид., стер. – К.: Т-во «Знання», КОО, 2003. – 318 с.
 2. Ковальчук Т.Т. Економічна безпека і політика: із досвіду професійного аналітика [наукове видання]. – К.: Т-во «Знання», КОО, 2004. – 638 с.
 3. Ковальчук Т.Т. Сучасний інформаційний ринок (концептуально-пізнавальний контекст) [монографія] / Т.Т. Ковальчук, І.Ю. Марко, Є.І. Марко. – К.: Знання, 2011. – 255 с. – (Сучасна економічна наука).
 4. Паливода К.В. Капітальні інвестиції (на прикладі житлового будівництва в Україні) / К.В. Паливода. – К.: Знання, 2009. – 711 с.
 5. Паливода К.В. Ипотечный рынок жилья в Украине: проблемы и перспективы развития [монография] / К.В. Паливода. – К.: Знання, 2006. – 197 с.
 6. Паливода К.В. Сучасні гроші як базовий інвестиційний інструмент / К.В. Паливода // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Економіка». – 2010. - № 115. – С. 10-15.
 7. Герасимова С.В. Управління інвестиційною діяльністю акціонерних товариств [монографія]. – К.: Знання, 2006. – с. 407.
 8. Герасимова С.В. Роль фінансових посередників в організації інвестиційної діяльності акціонерних товариств // Фінанси України. – 2007. - № 4. – С. 103-111.
 9. Герасимова С.В. Управління інвестиційною діяльністю акціонерних товариств промисловості: проблеми та особливості // Економіка та держава. – 2008. - № 7. – С. 4-6.
 10. Герасимова С.В. Поняття та передумови виникнення фінансового посередництва в Україні / С.В. Герасимова // Економіка ринкових відносин. – 2009. - № 3-4. – С. 87-93.
 11. Герасимова С.В. Інвестиційний потенціал банківської системи України / С.В. Герасимова, О.В. Лепьохіна // Актуальні проблеми економіки. – 2010. - № 8. – С. 247-256.
 12. Герасимова С.В. Теоретичні засади моніторингу інвестиційної діяльності акціонерних товариств / С.В. Герасимова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. – 2011. – Вип. 124-125. – С. 105-108.
 13. Герасимова С.В. Зміст та роль банківського ризик-менеджменту в умовах інноваційно-інвестиційного розвитку економіки / С.В. Герасимова // Економіка ринкових відносин. – 2012. - № 10. – С. 112-118.
 14. Буркальцева Д.Д. Державне регулювання інвестиційно-інноваційної модернізації економіки України в ринкових умовах [монографія]. – Феодосія: Видавничий центр ФФЕА КУРО, 2008. – 141 с.
 15. Економічна безпека України: проблеми та пріоритети зміцнення : [монографія] / З.С. Варналій, Д.Д. Буркальцева, О.С. Саєнко. – К. : Знання України, 2011. – 299 с.
 16. Буркальцева Д.Д. Зміцнення та механізм забезпечення економічної безпеки в умовах інвестиційно-інноваційного розвитку країни / Д.Д. Буркальцева // Економіка ринкових відносин. – 2012. - № 10 . – С. 96 – 102.
 17. Філатова О.В. Ефективність облікової ставки Національного банку як інструменту грошово-кредитної політики / О.В. Філатова // Теорії макро- мікроекономіки. Збірник наукових праць професорсько-викладацького складу і аспірантів. Випуск 25. – Київ: Академія муніципального управління, 2006. – С. 100-103.
 18. Філатова О.В. Щодо монетизації економіки України / О.В. Філатова // Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць. Випуск 229: В 4 т. – Том ІІІ. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2007. – С. 937-943.
 19. Філатова О.В. Сучасні тенденції грошово-кредитної політики Національного банку України / О.В. Філатова // Теорії макро- мікроекономіки. Збірник наукових праць професорсько-викладацького складу і аспірантів. Випуск 31. Т.2. – Київ: Академія муніципального управління, 2008. – С. 18-24.
 20. Філатова О.В. Теоретичні та прикладні аспекти державного управління грошово-кредитною політикою / О.В. Філатова // Економіка та держава. – 2009. - № 7. – С. 63-68.
 21. Філатова О.В. Інституційні передумови функціонування механізму державного управління грошово-кредитною політикою / О.В. Філатова, С.В. Герасимова // Вісник Дніпропетровського університету. – Серія «Економіка». – 2009. – Вип. 3 (2). Т. 17. - № 10/1. – С. 71-83.
 22. Філатова О.В. Прогнозування валютного курсу в процесі прийняття управлінських рішень // О.В. Філатова // Економіка ринкових відносин». – 2010. - № 3-4. – С. 63-64.
 23. Філатова О.В. Щодо розробки стратегії грошово-кредитної політики в Україні / О.В. Філатова // Економіка ринкових відносин. - 2010. - № 5. – С. 288-293.
 24. Филатова О.В. Математическая модель изменения денежной массы в регионе в результате миграции трудоспособного населения / О.В. Филатова, П.И. Иванов // Культура народов Причерноморья. – Симферополь: Крымский научный центр национальной академии наук и министерства образования и науки Украины, Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского, Межвузовский центр "Крым", 2011. – № 198. – С. 192-196.
 25. Максимець О.А. Соціально-економічне спрямування фінансових послуг в умовах прискореного розвитку економічних систем / О.А. Максимець // Теорії мікро-макроекономіки. Збірник наукових праць професорсько-викладацького складу і аспірантів. Випуск 31.Т.1. – Київ: Академія муніципального управління, 2008. – С. 123-130.
 26. Максимець О.А. Складові регулювання фінансових ринків / О. А. Максимець // Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць. Випуск 253: В 7 т. – Том V. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2009. – С. 1113-1123
 27. Максимець О.А. Чинники впливу на розвиток відкритих інвестиційних фондів в Україні / О. А. Максимець, Г. Є. Марченкова // Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць. Випуск 253: В 7 т. – Том VI. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2009. – С. 1283-1291.
 28. Максимець О.А. Регулювання ринку фінансових послуг в умовах фінансової кризи: міжнародний досвід і реалії України / О.А. Максимець // Економіка ринкових відносин, 2010. - №5. – С.357-363
 29. Максимець О.А. Мегарегулятор як форма удосконалення системи регулювання та нагляду за фінансовими ринками / О.А. Максимець // Экономика: проблемы теории и практики – Выпуск 223. – Днепропетровск: ДНУ, 2010. – С. 65-73.
 30. Максимець О.А. Організаційно-економічні передумови та особливості формування сфери фінансових послуг в економічній системі / О.А. Максимець // Культура народов Причерноморья. – Симферополь: Крымский научный центр национальной академии наук и министерства образования и науки Украины, Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского, Межвузовский центр "Крым", 2011. – № 97. – С. 87-90.
 31. Максимець О.А. Державне регулювання сфери фінансових послуг в контексті забезпечення фінансової безпеки / О.А. Максимець // Економіка ринкових відносин. – 2011. - № 8 . – С. 152 – 162.
 32. Максимець О.А. Сучасні тенденції регулювання фінансових ринків / О.А. Максимець // Економіка ринкових відносин. – 2012. - № 10 . – С. 153 – 160.
 33. Крупко Т.В. Теоретичні підходи щодо визначення терміну «конкурентоспроможність банківської системи» // Теоретичні та прикладні питання економіки. — Випуск 14. — К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2007. — C. 111-116.
 34. Крупко Т.В. Проблеми інституційного розвитку банківської системи України // Економіка: проблеми теорії та практики. — Випуск 229. — Дніпропетровськ: ДНУ, 2007. — C. 305-316.
 35. Крупко Т.В. Конкурентоспроможна банківська система як чинник розвитку національної економіки // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Методи оцінки рівня капіталізації інноваційних структур . — Випуск 2. — НАН України. Ін-т регіональних досліджень, 2007. — C. 384-391.
 36. Архіпова Н.О. Проблеми впровадження медичного страхування в Україні // Збірник наукових праць професорсько-викладацького складу та аспірантів. Теорії мікро-макроекономіки . — Випуск 25. — Київ: Академія муніципального управління, 2006. — C. 20-24.
 37. Архипова Н.А. Усовершенствование управления расходами Пенсионного фонда Украины // Збірник наукових праць. Економіка: проблеми теорії та практики . —Дніпропетровськ: ДНУ, 2007. — C. 632-640.
 38. Архіпова Н.О. Особливості інвестиційної діяльності страхових компаній // Збірник наукових праць. Економіка: теорія та практика. Том V. — Випуск 253. —Дніпропетровськ, 2009. — C. 1298-1309.
 39. Архіпова Н.О. Конкурентоспроможність страхової послуги / Н.О. Архіпова // Економіка ринкових відносин. - 2010. - № 5. – С. 203-209.
 40. Дмитрієва І.О. Тенденції запровадження карткових платіжних інструментів в Україні / І.О. Дмитрієва, С.В. Герасимова // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. – 2011. - № 3. – С. 137-140.
 41. Герасимова К.А. Ринок нерухомості як база розвитку іпотечного кредитування в Україні / К.А. Герасимова // Економіка ринкових відносин. – 2012. - № 10 . – С. 148 – 153.

Науково-дискусійні кафедральні конференції як можливість оприлюднення результатів науково-дослідної діяльності студентів – членів Студентського наукового товариства:

 • 2006 рік - «Удосконалення механізму функціонування фінансового ринку»
 • 2007 рік - «Фінансова система України в умовах глобалізації і інтеграції»»
 • 2008 рік – «Теоретичні та практичні аспекти розвитку фінансової системи України»
 • 2009 рік – «Фінансово-економічні заходи подолання кризових явищ в економіці»
 • 2010 рік – «Напрями фінансування розвитку національної економіки у контексті євроінтеграції»
 • 2011 рік – «Шляхи удосконалення фінансової системи у контексті інноваційно-інвестиційного розвитку економіки»
 • 2012 рік – «Підвищення конкурентоспроможності фінансової системи України у контексті забезпечення її економічної безпеки»

3. Навчально-методична робота кафедри

Перелік навчальних дисциплін кафедри визначається напрямами професійної підготовки спеціалістів:

 • гроші, фінанси: гроші і кредит, фінанси, фінанси підприємств, місцеві фінанси, фінанси страхових організацій;
 • фінансова діяльність: фінансова діяльність суб’єктів господарювання, фінансова санація та банкрутство підприємств, проектне фінансування;
 • банківська діяльність: банківські операції, фінансовий облік у банках, аналіз банківської діяльності, міжнародні розрахункові та валютні операції, кредитування і контроль, маркетинг у банку;
 • фінансова система: бюджетна система, банківська система, податкова система, платіжні системи; фінансовій ринок, іпотечний ринок, ринок фінансових послуг, Центральні банки і грошово-кредитна політика;
 • страхова сфера: страхування, страхові послуги, соціальне страхування;
 • інвестиційна сфера: інвестування, інвестиційний аналіз;
 • сфери фінансового управління: податковий менеджмент, бюджетний менеджмент, фінансовий менеджмент, управління фінансовою санацією підприємства, управління діяльністю фінансових посередників, організація і управління системою фінансово-економічної безпеки підприємства, організація і управління фінансово-економічною безпекою банківських установ, економічний ризик та методи його вимірювання.

Навчальні посібники з дисциплін кафедри:

 1. Борщ Л.М., Герасимова С.В., Арзуманов Р.М., Романенко Л.Ф. Воспроизводство и инвестиции: Учеб. пособ. – Симферополь: Таврия, 2000. – 276 с.
 2. Борщ Л.М. Інвестування: теорія і практика: Навч. посіб. - К.: Знання, 2005. – 470 с. – (Вища освіта ХХІ століття).
 3. Борщ Л.М., Герасимова С.В. Інвестування: теорія і практика: Навч. посіб. - 2-ге вид., переробл. і доп. - К.: Знання, 2007. – 688 с. – (Вища освіта ХХІ століття).
 4. Борщ Л.М., Стадницька О.М. Теоретичні аспекти розвитку ринку фінансових послуг: Навч. пос. для студентів економічних спеціальностей. – Феодосія: ВЦ Феодосійської фінансово-економічної академії Київського університету ринкових відносин, 2010. – 291 с.
 5. Герасимова С.В. Фінансовий менеджмент: Навч. пос. для студентів економічних спеціальностей. – Феодосія: ВЦ Феодосійської фінансово-економічної академії Київського університету ринкових відносин, 2009. – 182 с.
 6. Паливода К.В. Основи житлової економіки: Навч. посіб. – вид.друге, стереотипне. – К.: КАФР, 2010. – 416 с.
 7. Дмитрієва О.А., Архіпова Н.О. Страхування: Навч. пос. для студентів економічних спеціальностей. – Феодосія: ВЦ Феодосійської фінансово-економічної академії Київського університету ринкових відносин, 2008. – 246 с.
 8. Максимець О.А. Ринок фінансових послуг: Навч. пос. для студентів економічних спеціальностей. – Феодосія: ВЦ Феодосійської фінансово-економічної академії Київського університету ринкових відносин, 2009. – 219 с.
 9. Філатова О.В. Державне управління грошово-кредитною політикою в ринковій системі України: Навч. пос. для студентів економічних спеціальностей. – Феодосія: ВЦ Феодосійської фінансово-економічної академії Київського університету ринкових відносин, 2009. – 156 с.
 10. Філатова О.В. Центральний банк і грошово-кредитна політика: Навч. пос. для студентів економічних спеціальностей. – Феодосія: ВЦ Феодосійської фінансово-економічної академії Київського університету ринкових відносин, 2010. – 228 с.
 11. Крупко Т.В. Банківська діяльність в Україні: Навч. пос. для студентів економічних спеціальностей. – Феодосія: ВЦ Феодосійської фінансово-економічної академії Київського університету ринкових відносин, 2009. – 196 с.

4. Практична підготовка студентів на кафедрі

Види практичної підготовки студентів денного відділення:

 • ознайомча практика (3-й курс) і виробнича (4-й курс) для студентів, що навчаються за спеціальністю 6.030508 «Фінанси і кредит» (бакалавр);
 • переддипломні практики для студентів, що навчаються за спеціальностями 7.03050801 «Фінанси і кредит» (спеціаліст) та 8.03050801 «Фінанси і кредит» (магістр);
 • виробнича практика і управлінське стажування для студентів, що навчаються за спеціальністю 8.18010014 «Управління фінансово-економічною безпекою» (магістр).

Бази практичної підготовки студентів, що навчаються за спеціальностями «Фінанси і кредит», «Управління фінансово-економічною безпекою»:

 • навчальні аудиторії (виконання практичних завдань);
 • банки;
 • страхові компанії;
 • фінансово-аналітичні компанії;
 • фондові біржі;
 • інвестиційні фонди;
 • фінансові управління (відділи) в органах місцевого самоврядування;
 • податкові інспекції;
 • контрольно-ревізійне управління;
 • державне казначейство України;
 • фонди загальнообов’язкового соціального страхування;
 • пенсійні фонди;
 • фінансово-економічні відділи підприємств різних сфер діяльності (промислових, будівельних, сільськогосподарських, торгівельних і ін.).

5. Культурно-виховна і профорієнтаційна робота кафедри

Форми культурно-виховної і профорієнтаційної роботи:

 • організація і проведення професійних зустрічей з фахівцями-практиками;
 • ознайомлення студентів 3-го курсу з Моральним Кодексом Банкіра;
 • ознайомлення членів Студентського наукового товариства кафедри з Етичним Кодексом ученого України (розділи «Наукові дослідження», «Учений як автор»);
 • підготовка студентів до участі у Конкурсах, Олімпіадах професійної спрямованості;
 • організація і проведення ознайомлювальних екскурсій для студентів в банки, страхові компанії, інвестиційні фонди, кредитні спілки і інші підприємства;
 • відвідування студентами Музею грошей (м. Феодосія);
 • організація Круглих столів на економічну тематику за участю студентів та учнів 11-х класів шкіл м. Феодосії та сусідніх районів;
 • підготовка, організація і проведення презентацій спеціальностей кафедри у школах м. Феодосії та сусідніх районів.

6. Міжвузівські зв’язки кафедри


У каждого высшего учебного заведения есть своя история, которой он гордится, и тот исторический процесс, который становится частью жизни многих людей, причастных к получению образования и профессии.

Подробнее...