КАФЕДРА ПРАВОЗНАВСТВА1. Історія створення кафедри

Створення кафедри правознавства було обумовлено потребою у висококваліфікованих фахівцях з права для Феодосії та південно-східного регіону АР Крим. У 1998 році наказом директора Академії Л.М. Борщ була створена Кафедра «Правознавство». З цього часу розпочалась підготовка молодших спеціалістів-юристів зі спеціальності 5.060101 «Правознавство» спеціалізації «Господарське право».

Кафедру очолив Файбусович Борис Леонідович, заслужений юрист АР Крим, який багато років прослужив в органах внутрішніх справ, а потім керував юридичним відділом Виконавчого комітету Феодосійської міської ради. Борис Леонідович виявився саме тією людиною, яка впевнено і спокійно взяла на себе загальне керівництво організацією навчального процесу на кафедрі «Правознавство». Займаючись вирішенням усіх виникаючих складних, часто непередбачуваних питань, Файбусович Б.Л. дуже швидко знаходив правильні рішення, підказував і практично допомагав всім іншим співробітникам кафедри і не боявся взяти на себе відповідальність за той чи інший вчинок.

За минулі роки на кафедрі «Правознавство» сформувався стійкий професорсько-викладацький колектив, здатний забезпечити найвищий рівень навчального процесу. За відносно короткий термін кафедра здобула хороших результатів, завоювала довіру у молоді і кадрів.

Сьогодні всім очевидно, що підготовка кадрів юридичного напряму в повній мірі відповідає вимогам, пред'явленим до вищих навчальних закладів у сучасних умовах, і забезпечує підготовку фахівців не тільки для Феодосії і Автономної Республіки Крим, але й для інших регіонів України.

2. Напрями підготовки

 • 6.030401 «Правознавство» галузь знань «0304 Право»
 • 7.03040101 «Правознавство» галузь знань «0304 Право»
 • 8.03040101 «Правознавство» галузь знань «0304 Право»

3. Рівень акредитації: IV

4. Зміст напряму

Бакалавр, спеціаліст і магістр права здійснює професійну діяльність у сфері юридичної практики. Ця сфера характеризується тим, що пов’язана з розглядом юридичних справ, здійсненням юридично значущих дій, кваліфікацією. Результати професійної діяльності закріплюються у відповідних процесуальних документах, які мають офіційний характер, встановлену законом форму. Професійна діяльність спеціаліста та магістра безпосередньо пов’язана з необхідністю використання різних методів і засобів юридичної техніки.

Навчання за програмою зорієнтовано на засвоєння студентами базових засад права та окремих його галузей, формування в них адекватного сприйняття та розуміння права як регулятора суспільних відносин, феномену людської цивілізації, а також на оглядове вивчення усієї системи юридичних наук, на здобуття знань, умінь та навичок у межах широкого кола галузей права. Також навчання за програмою передбачає розвиток у студентів спроможності застосовувати на практиці здобуті юридичні й загальнонаукові знання, вільно орієнтуватись у найбільш важливих організаційно-правових механізмах та правових інститутах конкретних галузей права. Своє головне завдання кафедра «Правознавство» вбачає в підготовці правників нового покоління, спроможних на високому професійному рівні реалізовувати отримані знання в усіх сферах юридичної науки і практики; а також у формуванні ціннісних і світоглядних засад студентів, які відповідно до програми будуть здатні ефективно впливати на розбудову правової держави, становлення громадянського суспільства та розвиток ринкової економіки в Україні. Підготовлені в межах програми фахівці-юристи мають можливість працювати за спеціальністю в органах публічної адміністрації України (органах державної влади й місцевого самоврядування), а також на підприємствах, в установах та організаціях як суто юридичного спрямування, так і тих, що функціонують у різноманітних сферах суспільного життя.

5. Перелік умінь, які забезпечуються в процесі навчання спеціальності

Бакалавр права (напрям підготовки 6.030401 «Правознавство»)

1. Знання з предметної сфери:

 • орієнтування в історико-політичних аспектах становлення й розвитку права, окремих правових систем і традицій, політико-правових учень;
 • обізнаність з теорією демократії, принципами верховенства права та правової держави, природними та невідчуженими правами і свободами людини;
 • компетентність у теоретичній базі права, загальнотеоретичних правових поняттях та категоріях. Належне володіння термінологічним апаратом теорії права та системи юридичних наук відповідно до конкретних галузей права. Огляд проблемних аспектів теорії права. Володіння понятійним апаратом і концептами юридичної логіки;
 • обізнаність щодо ціннісних засад права та юриспруденції, усвідомлення основ і приписів професійної етики правника;
 • володіння знаннями про систему права та законодавства, механізми правового регулювання у різних галузях права, а також про стан юридичної практики;
 • володіння знаннями, необхідними для оперативного вирішення проблемних питань у галузях публічного права (конституційне, міжнародне публічне, фінансове), а також приватного права (цивільне, господарське, сімейне);
 • здатність давати правильну правову оцінку окремих доказів, їх сукупності в юридичній справі та в конкретній процесуальній ситуації;
 • ознайомлення зі специфічними формами та напрямами практичної діяльності правника в межах дисциплін адвокатської діяльності та нотаріату.

2. Когнітивні уміння та навички з предметної сфери:

 • здатність застосовувати юридичні знання та набуті вміння для оперативного розв’язання проблемних ситуацій у відповідній галузі права чи в рамках певного інституту, а також для надання кваліфікованого висновку щодо питання;
 • уміння використовувати в науковій роботі необхідні комп'ютерні програмні продукти й електронні ресурси – з огляду на потребу моніторингу динаміки оновлення нормативної бази, пошуку й опрацювання значних масивів нормативних актів та доктринальної літератури, а також підготовки юридичних висновків та інших матеріалів доктринального характеру;
 • здатність забезпечувати на практичному рівні юридичний супровід проблематики з інших сфер суспільного життя: політичної, соціально-економічної, культурно-освітніх тощо;
 • здатність застосовувати головні прийоми виявлення, фіксації та дослідження доказів, рішення розумових задач з планування та організації юридичного процесу, розв’язання юридичної справи.

3. Практичні навички з предметної сфери:

 • орієнтування в системі чинного законодавства;
 • здатність тлумачити чинне законодавство;
 • навички оперативного та ефективного орієнтування в нормативній базі, розрізнення джерел права із врахуванням їх юридичної сили та ієрархії. Вирішення проблеми конкуренції норм законодавства;
 • навички роботи зі значними масивами спеціалізованої інформації нормативного та доктринального характеру; уміння сформулювати власну внутрішньо цілісну, логічну й обґрунтовану позицію на основі максимально повного опрацювання джерельної бази;
 • приймати процесуальні рішення;
 • підготовка й укладання, оформлення правочинів, а також підготовка та складання інших офіційних та процесуальних документів – у сферах адміністративного, кримінального, цивільного, господарського, банківського, сімейного, спадкового права тощо;
 • знання й навички щодо реєстрації суб’єкта господарювання та підготовки документів щодо його діяльності;
 • здобуття навичок кваліфікації та розслідування злочинів у межах кримінології, криміналістики, судової медицини, ознайомлення із процедурними аспектами участі в кримінальному процесі;
 • орієнтація в процесуальних галузях права, зокрема, володіння знаннями й практичними навичками, необхідними для належної участі в судовому процесі в межах цивільного, господарського, кримінального судочинства.

4. Загальні уміння та навички:

 • здатність формувати власні оцінки та позиції щодо становлення до минулого, сучасного та майбутнього України; аналізувати сучасні проблеми розвитку суспільства й виробляти власну життєву позицію;
 • володіння практичними навичками щодо оперативного та якісного збору, перевірки інформації, її належного джерельного оформлення – під час підготовки наукових робіт, офіційних документів чи юридичних висновків;
 • здатність до самонавчання та продовження професійного розвитку;
 • навички спілкування, що включає усне та письмове мовлення, належне вживання української мови та вільне володіння іноземними мовами, належне використання юридичної термінології відповідно до традицій офіційно-ділового стилю української мови. Уміти здійснювати загальне стилістичне, орфографічне, синтаксичне редагування офіційних документів та матеріалів доктринального характеру;
 • навички взаємодії з іншими людьми, уміння працювати в групах, а також навички активної участі в межах загального судового процесу й обстоювання власної позиції;
 • навички щодо організації належного робочого процесу, планування розпорядку роботи, формулювання порядку денного, правильна й чітка постановка завдань та пріоритетів.

Спеціаліст з права (напрям підготовки 7.03040101 «Правознавство»)

1. Знання з предметної сфери:

 • поглиблене знання основних принципів та тенденцій розвитку національної системи права;
 • майстерне уміння користуватись повним арсеналом юридичних засобів для захисту прав та інтересів громадян та юридичних осіб, що охороняються законом, а також міжнародно-правовим механізмом захисту прав людини та громадянина;
 • здобуття ґрунтовних фахових знань, умінь та навиків у процесі прослуховування спеціалізованих дисциплін – відповідно до окремих інститутів в галузях публічного та приватного права;
 • орієнтація в специфіці функціонування окремих правових інститутів та заснованих на їх нормах організаційно-правових механізмів щодо врегулювання правовідносин;
 • ознайомлення із правовою системою Європейського Союзу відповідно до тенденцій гармонізації законодавства та з огляду на політичний курс євроінтеграції і зумовлену цим курсом необхідність приведення правової системи й законодавства України у відповідність до права та правової системи Європейського Союзу.

2. Когнітивні уміння та навички з предметної сфери:

 • володіння поняттями та категоріями, які ввійшли в теоретично-методологічний арсенал загальнолюдської політичної та правової культури;
 • переосмислення теорії права з урахуванням проблемних концептів та дискусійних доктринальних принципів;
 • вивчення специфічних особливостей структури, правового статусу й порядку формування публічної служби в державах Європи – у результаті належного опрацювання нормативної бази та доктринальних джерел.

3. Практичні навички з предметної сфери:

 • бездоганне орієнтування в системі чинного законодавства;
 • здобуття навичок участі в судових процесах з огляду на моделювання судових засідань в рамках дисциплін програми;
 • уміння надати вичерпну й обґрунтовану характеристику формі держави, структури її публічної адміністрації та співвідношення влади між політичних центрами на вищому рівні;
 • складання процесуальних документів відповідно до виборчого законодавства України, зокрема, позовних заяв;
 • складання й належне оформлення документів у сферах бухгалтерського обліку, банківського права та зовнішньоекономічної діяльності.

4. Загальні уміння та навички:

 • навички проведення самостійних наукових теоретичних та практичних досліджень;
 • навички ведення переговорів, управління конфліктами й пошуку компромісу між конфліктуючими сторонами, навички досудового врегулювання спорів;
 • навички належного оформлення кваліфікаційних та інших дослідницьких робіт відповідно до стандартів української мови та із коректним використанням юридичної термінології.

Магістр права (напрям підготовки 8.03040101 «Правознавство»)

1. Знання з предметної сфери:

 • компетентність у загальнотеоретичних проблемах, питаннях філософії права, нормотворення та правозастосування, глибоке розуміння принципу верховенства права та проблем його реалізації в Україні;
 • володіння проблематикою та орієнтація у дискусійних питаннях цивільного й підприємницького права – у межах вітчизняної правової традиції;
 • обізнаність і компетентність щодо європейського права та проблем гармонізації законодавства України з огляду на оголошений країною курс на євроінтеграцію;

2. Когнітивні уміння та навички з предметної сфери:

 • здатність використовувати професійно-профільовані знання й практичні навички з неюридичних дисциплін (філософії, методології наук, психології) при вирішенні правових питань;
 • розвиток критичного мислення щодо основних юридичних проблем і доктринальних концептів, формування власної обґрунтованої позиції щодо проблематичних та неоднозначних тверджень у юридичній науці та практиці;
 • педагогічні знання, уміння та навички, зокрема щодо підготовки лекцій та ведення семінарських занять, підготовки робочих тематичних планів тощо;
 • навички комунікації зі студентами в якості викладача.

3. Практичні навички з предметної сфери:

 • здатність займатись науково-дослідницькою діяльністю на належному рівні із використанням широкого масиву джерельної бази, зокрема авторитетних джерел європейської правової традиції, а також із застосуванням ефективних методів осмислення й обробки інформації, аналізу її істинності та прийнятності до застосування в конкретних доктринальних чи фахово-прикладних умовах;
 • здатність до нормотворчої діяльності – з огляду на навички правозастосування й використання принципу верховенства права, а також захисту прав і свобод людини і громадянина;
 • потенційна ефективність роботи у сферах цивільного, господарського, корпоративного та контрактного права, а також в органах публічної адміністрації;
 • навички здійснення педагогічної, викладацької діяльності.

4. Загальні уміння та навички:

 • належний рівень знання й вільне володіння українською юридичною термінологією;
 • уміння ефективно працювати над систематизацією, обробкою та належним джерельним оформленням матеріалу при підготовці наукової праці;
 • навички викладання правової теорії та юридичної практики для учнів середніх шкіл та студентів вищих навчальних закладів.

6. Перелік посад, на яких можуть працювати випускники

Юрист – правотворча та правозастосовча діяльність в юридичній службі підприємств різних форм власності, в державних та недержавних органах, установах та організаціях, а також в освітніх та наукових закладах; юридичне забезпечення підприємницької діяльності юридичних та фізичних осіб спеціаліста однойменного напряму.

Можливе місце роботи:

Бакалавра з права:

 • оргсекретар (асоціації, союзу, федерації); референт; секретар адміністративний; секретар виконкому; секретар комітету (організації, підприємства, установи); секретар правління; секретар судового засідання; секретар суду; секретар судової колегії.
 • судовий виконавець; судовий розпорядник.
 • інспектор; інспектор з інвентаризації; інспектор з обліку та бронювання військовозобов'язаних; інспектор з розподілу й обліку житлової площі; інспектор з оборонно-масової роботи; інспектор з основної діяльності; інспектор – ревізор.
 • інструктор; інструктор виконкому з організаційної роботи; інструктор з організаційно - масової роботи; інструктор з основної діяльності.
 • молодший державний інспектор; ревізор; митний інспектор; державний податковий інспектор; інспектор з контролю за цінами; ревізор – податковий інспектор; інспектор з виплати пенсій; інспектор з призначення пенсій; інспектор із соціальних допомог; інспектор з експорту; інспектор з ліцензування; паспортист.
 • приватний детектив; соціальний робітник.
 • помічник голови суду, консультант нотаріальної контори, інспектор відділу працевлаштування, інспектор відділу кадрів, юрист-претензіоніст, інспектор в системі МВС з призначенням на посади відповідно до Положення про проходження служби в органах внутрішніх справ та ін.

Спеціаліста-юриста:

 • юрисконсульт на підприємстві; юрисконсульт у комерційному банку; юрисконсульт у страховій компанії; юридичний консультант в аудиторській фірмі; юрисконсульт у державних органах виконавчої влади та місцевого самоврядування; юрисконсульт у державних установах та організаціях.
 • адвокат, помічник адвоката; помічник прокурора з питань загального нагляду, слідчий.
 • суддя господарського суду, консультант господарського суду, помічник судді господарського суду; суддя суду загальної юрисдикції, консультант суду.
 • нотаріус; державний нотаріус; радник з юридичних питань; експерт з питань правової експертизи.

Магістра з права:

 • юрисконсульт; керівник юридичної служби.
 • начальник юридичного відділу районної державної адміністрації; начальник, заступник начальника юридичного управління обласної державної адміністрації; інспектор відділу реєстрації актів громадянського стану; начальник юридичного відділу виконавчого комітету міської ради (районної у місті ради); завідуючий відділом соціального захисту населення.
 • суддя суду, господарського суду; помічник голови суду, господарського суду; суддя суду загальної юрисдикції.
 • адвокат; помічник адвоката; прокурор; нотаріус; державний нотаріус; консультант нотаріальної контори.
 • асистент; викладач навчального закладу; методист.
 • молодший науковий співробітник; науковий співробітник.

7. Науково-дослідна робота

Тематика дослідження кафедри «Правознавство»:

Напрями дослідження:

 1. Проблеми гарантованого забезпечення та реалізації прав та свобод людини в Україні.
 2. Правове регулювання господарських відносин в Україні.
 3. Адміністративне реформування на рівні територіальних органів влади.

Перелік наукових праць:

 1. Абрамов Е.М. Адвокатська діяльність – гарантія права захисту//„Тактика, методика, етика захисту та представництва”. Міжнародна науково-практична конференція. – К.: Академія адвокатури, 2007. – С. 86-89.
 2. Абрамов Е.М. Кримiналiстична iдентифiкацiя та діагностика // Вісник Академії правових наук України. – 2005. – № 3 (42). – 
 3. С. 161-167.
 4. Абрамов Е.М. Методичні рекомендації з дисципліни «Організація судових та правоохоронних органів» Ф.: ІОЦ, ФФЕА. 2006 – 38 с.
 5. Абрамов Е.М. Навчально-методичний посібник з дисципліни «Нотаріат України » Ф.: ІОЦ, ФФЕА, 2008. – 54 с.
 6. Абрамов Е.М. Технико-кримiналiстичне дослідження документів // Науко­вий віс­ник Волинського державного університету імені Лесі Українки. – 2001. – № 3. – С. 54–58.
 7. Безкровна Т.В. Девиантное поведение и его последствия // «Розвиток правової думки в Україні»: ІІ Всеукр. наук-практ. конф., 21 травня 2009 р.: тези доп. – Феодосія, ФФЕА, 2009. – С. 35-37
 8. Безкровна Т.В. Історія становлення порівняльного правознавства // Правничий часопис Донецького університету. – 2007. – №2(5). – С. 39-43.
 9. Безкровна Т.В. Навчально-методичний посібник з дисципліни «Порівняльне правознавство » Ф.: ІОЦ, ФФЕА, 2008. – 39 с.
 10. Бердієва Б.А. Методичні рекомендації з дисципліни «Конкурентне право» Ф.: ІОЦ, ФФЕА. 2007.
 11. Бердієва Б.А. Навчально-методичний посібник з дисципліни «Господарський процес » Ф.: ІОЦ, ФФЕІ.2006
 12. Бердієва Б.А. Політико-правове регулювання підприємництва в Україні: теорія і практика:  Навчальний посібник / Варналій З.С., Кампо В.М., Мазур І.І., Бердієва Б.А. та ін. / За ред. Варналій З.С., Кампо В.М. – К.: Знання України, 2005.– 380 с.
 13. Бердієва Б.А. Предпосылки сближения законодательства о предпринимательской деятельности //Тенденции развития правовых систем стран СНГ. Ч. 2. - Ростов-на Д., 2007. - С. 16-19.
 14. Бердієва Б.А. Проблеми фінансово-правового забезпечення господарської діяльності // Підприємство, господарство і право. – 2005. - №3. – с. 91-93
 15. Кириленко Н.Ю. Сучасні проблеми кримінологічної науки // Юридичний вісник. – 2007. – № 5. – С. 28–31.
 16. Книр І.С. Актуальні проблеми розвитку цивільного права в Україні // Вісник Дніпропетровського національного університету. Юридичні науки.- Дніпропетровськ, 2007. - №1. - С. 36-42.
 17. Книр І.С. Навчально-методичний посібник з дисципліни «Захист прав споживачів». Ф.:ІОЦ ФФЕА, 2008. – 45 с.
 18. Книр І.С. Навчально-методичний посібник з дисципліни «Контракти у цивільному праві». Ф.:ІОЦ ФФЕА, 2007. – 57 с.
 19. Книр І.С. Навчально-методичний посібник з дисципліни «Цивільне право». Ф.:ІОЦ ФФЕА, 2006. – 32 с.
 20. Книр І.С. Особливості застосування цивільно-правової відповідальності // Підприємництво, господарство і право. – 2007. - №5. – С. 8-13
 21. Книр І.С. Права споживачів в Україні.– Сімферополь: Таврія, 2006. – 67 с.
 22. Книр І.С. Предмет цивільного права //Вісник Університету внутрішніх справ. - 2008. - № 2. - С 22-27.
 23. Книр І.С. Цивільне право України: Навч. посіб. – Сімферополь: ТОВ «Таврійський видавничий Дім», 2007. – 668 с.
 24. Ковальчук А.Т.  Банки. Кредит. Фінанси: законодавчо-правовий вимір. – К.: Парламентське видавництво, 2006. – 260 с.
 25. Ковальчук А.Т.  Законодавство міжнародного приватного права та гарантії реалізації прав та свобод громадян // Державна служба і громадянин: реалізація конституційних прав, свобод та обов’язків: Науковий збірник. – Х.: УАДУ ХФ, 2007. – С. 120-121.
 26. Ковальчук А.Т.  Законодавче забезпечення управління державною власністю. // Актуальні проблеми держави і права. – Вип. 12. –2005. – С. 21-25
 27. Ковальчук А.Т.  Міжнародні угоди у системі джерел міжнародного приватного права // Вісник університету внутрішніх справ. – 2006. – Випуск 11. – С. 244-249.
 28. Ковальчук А.Т.  Финансовое право в рыночных системах: Монография. – К.: Парламентское издательство. – 2008. – 506 с.
 29. Копилян В.А. Кримінальна відповідальність за ст. 299 КК України: проблеми розвитку // «Розвиток правової думки в Україні»: ІІ Всеукр. наук-практ. конф., 21 травня 2009 р.: тези доп. – Феодосія, ФФЕА, 2009. – С. 25-27
 30. Копилян В.А. Навчально-методичний посібник з дисципліни «Складання процесуальних документів» Ф.: ІОЦ, ФФЕА, 2008. – 34 с.
 31. Копилян В.А. Порушення діючого законодавства при допиті потерпілого // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 24. – К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2007. – С. 226-228.
 32. Новак О.О. Проблеми виконання виконавчого листа  // Наук. Вісник Чернівецького університету. Правознавство. Збірник наук. праць. – ЧернІОЦі: Рута, 2007.– Вип. 200 – С.55-58.
 33. Новак О.Ю. Етапи розслідування злочинів // Наше право, 2007.– №2.– С. 21-25
 34. Новак О.Ю. Методика розслідування злочинів // Міліція України, 2006, №4.– С. 4-6
 35. Петров В.В. Показники  кримінологічних явищ // Підприємництво, господарство і право. – 2008. – № 2. – С. 52–55.
 36. Петров В.В. Сучасні методики розслідування злочинів // Вісник університету внутрішніх справ. – Вип. 16. – 2006. – С. 344–349.
 37. Петров В.В. Тактика невідкладних слідчих дій  // Дер­жава і пра­во: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. –Вип. 15. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України; Спілка юристів Ук­раїни, 2007. – С. 309–315.
 38. Пилипенко О.В. Навчально-методичний посібник з дисципліни «Адвокатура України» Ф.: ІОЦ, ФФЕА, 2008. – 28 с.
 39. Пилипенко О.В. Участь адвокатів у цивільному процесі // Українське право. – 2007. – № 2. – С. 52–55.
 40. Приступко А.О. Навчально-методичний посібник з дисципліни «Банківське право» Ф.:ІОЦ ФФЕА, 2008. – 35 с.
 41. Приступко А.О. Правові колізії у законодавчому забезпеченні діяльності акціонерних товариств // Юридична Україна. – 2007. - №8. – с. 6-70
 42. Приступко А.О. Фінансово-правове забезпечення фондового ринку. – Право України. – 2005. - № 10. – С. 22-27.
 43. Прудов Ю.О. Людина зі зброєю. Незахищений захист. Законодавчі недоліки у сфері соціального захисту військовослужбовців та ветеранів Збройних Сил // Віче: Теоретичний і громадсько – політичний журнал. Заснов. у 1992 р. Вип. 2 (155) /Голов. ред. С. Писаренко. – К.: Верховна Рада України, 2005. - 80 с. – С. 62- 65.
 44. Прудов Ю.О. Соціальні виплати та гарантії в українському законодавстві. // Право України – юридичний журнал. Заснов. у 1922 р. Вип. 11 / Голов. ред. А.Д. Святоцький. – К.: Міністерство юстиції України, 2005 – 159 с. – С. 85-89.
 45. Прудов Ю.О. Людина зі зброєю. На пенсійному фронті без змін. Доки діятимуть подвійні стандарти щодо пільг ветеранам // Віче: Теоретичний і громадсько – політичний журнал. Заснов. у 1992 р. Вип. 1-2 (166-167) /Голов. ред. С. Писаренко. – К.: Верховна Рада України, 2006. - 80 с. – С. 44-45.
 46. Прудов Ю.О. Соціальні виплати та пільги в українському законодавстві. // Юридична Україна – щомісячний правовий часопис. Вип. 1 (37) / Голов. ред. В.Д. Примак. – К.: Юрінком Інтер, 2006 – 112 с. – С. 49-53.
 47. Прудов Ю.О. Законодавчо – правові проблеми вдосконалення соціальних стандартів. // Право України – юридичний журнал. Заснов. У 1922 р. Вип. 2 / Голов. ред. О.Д. Святоцький. – К.: Міністерство юстиції України, 2007 – 166 с. – С. 112-117.
 48. Прудов Ю.О. Законодавчо – правові аспекти вдосконалення соціальних стандартів // Пропозиції до законодавства: Право України – юридичний журнал.
 49. Прудов Ю.О. Соціальні виплати та пільги військовослужбовцям та ветеранам військової служби // Право соціального забезпечення: Юридична Україна – щомісячний правовий часопис.
 50. Прудов Ю.О. Соціальні пільги в законодавстві України: особливості, проблеми та шляхи їх подолання // Пропозиції до законодавства: Право України – юридичний журнал.
 51. Прудов Ю.О. Теоретико-правовые основы утверждения системы государственных социальных гарантий и обязательств в Украине // Право і правда: Віче: Теоретичний і громадсько-політичний журнал.
 52. Прудов Ю.О. Особенности системы государственных социальных гарантий и обязательств в Украине // Право і правда: Віче: Теоретичний і громадсько-політичний журнал.
 53. Прудов Ю.О. Конституційно-правові засади туризму в Україні. Науковий журнал «Економіка ринкових відносин» № 8, 2011, С. 107-111
 54. Прудов Ю.О. Правове забезпечення підприємницької діяльності в сучасних умовах. Науковий журнал «Економіка ринкових відносин» № 10, 2012, С. 187-192.
 55. Прудов Ю.А. Теоретические и практические основы правового утверждения системы государственных социальных гарантий и обязятельств в Украине // Сборник материалов международной научно-практической конференции. Орехово-Зуево: МГОГИ, 2012, С. 30-40.
 56. Прудов Ю.О. Правопорушення в адміністративному праві України. Монографія / Ю.О. Прудов - Феодосія: ФФЕА КУРВ, 2008 – 63 с.
 57. Прудов Ю.О. Федотова І.О. Адміністративне процесуальне право України. Навч. Посіб. - Феодосія: ФФЕА КУРВ, 2008 – 227 с.
 58. Саліванова Г.В. Деякі аспекти визначення правового положення баз персональних даних в Україні // «Проблеми права власності та інших речових прав в Українські правові системі»: Всеукр. наук-практ. конф.студентів та молодих учених, м. Бердянськ, 1-2 листопада 2012 р.: тези доп. – Донецьк, «Донбас», 2012. – С. 115-118
 59. Саліванова Г.В. Збереження житла за дітьми-сиротами в Україні // «Розвиток правової думки в Україні»: ІІ Всеукр. наук-практ. конф., 21 травня 2009 р.: тези доп. – Феодосія, ФФЕА, 2009. – С. 37-39
 60. Саліванова Г.В. Правове положення баз персональних даних в Україні // Економіка ринкових відносин. – 2012. - №10. – с. 192-196
 61. Саліванова Г.В. Практикум з дисципліни «Господарський процес» Ф.: ІОЦ, ФФЕА, 2006
 62. Саліванова Г.В. Методичні рекомендації з дисципліни «Державне будівництво та місцеве самоврядування» Ф.: ІОЦ, ФФЕА. 2007.
 63. Саливанова А.В., Файбусович Б.Л. Трудовое право Украины: Учеб. пос.- Феодосия: ИЦ ФФЭА КУРО, 2009. – 110 с.
 64. Саливанова А.В., Файбусович Б.Л. Трудове право України. Частина 1: Навч. посіб. - Феодосія: ВЦ ФФЕА КУРВ, 2009. – 175 с.
 65. Саливанова А.В., Файбусович Б.Л. Трудове право України. Частина 2: Навч. посіб. - Феодосія: ВЦ ФФЕА КУРВ, 2009. – 278 с.
 66. Синельников А.Ф. Навчально-методичний посібник з дисципліни «Складання процесуальних документів » Ф.: ІОЦ, ФФЕА, 2008. – 34 с.
 67. Синельников А.Ф. Перегляд у косаційному порядку рішень суду першої інстанції //Бюлетень Міністерства юстиції України. - № 3 (41). - Київ: ВД “Ін Юре”, 2007. - С. 67-80.
 68. Синельников А.Ф. Проблеми реалізації предявлення позивної заяви  //Актуальні проблеми держави і права: 36. наук. праць. - Вип. 23. - Одеса: Юрид. л-ра, 2006. - С. 268 - 274.
 69. Сошнєв І.В. Методичні рекомендації з дисципліни «Нотаріат України» Ф.: ІОЦ, ФФЕА. 2007.
 70. Сошнєв І.В. Стан та перспективи діючого законодавства про нотаріат в Україні // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні. Матеріали Х регіональної науково-практичної конференції (Львів, 5-6 лютого 2007 р.).– Львів: Юрид. ф-т Львівського нац. ун-ту ім. І.Франка, 2007.– С.304-306.
 71. Тауканець Г.М. Господарське право: курс лекцій: Навч. посіб. – Сімферополь: ТОВ «Таврійський видавничий Дім», 2007. – 362 с.
 72. Тауканець Г.М. Господарське право: Навч. посіб. – Сімферополь: Таврія, 2006. – 324 с.
 73. Тауканець Г.М. Господарське право. Теорія і практика. – Сімферополь: КРП «Видавництво «Кримнавчпеддержвидав», 2005. – 254 с.
 74. Тауканець Г.М. Навчально-методичний посібник з дисципліни «Актуальні проблеми розвитку господарського права». Ф.:ІОЦ ФФЕА, 2008. – 43 с
 75. Тауканець Г.М. Навчально-методичний посібник з дисципліни «Господарське право». Ф.:ІОЦ ФФЕА, 2006. – 28 с
 76. Тауканець Г.М. Найгостріші аспекти відшкодування збитків фізичними та юридичними особами // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – 2007. – № 4. – С. 154-160.
 77. Тауканець Г.М. Практикум з господарського права. Ф.:ІОЦ ФФЕА, 2007. – 41с.
 78. Тауканець Г.М. Проблеми реалізації Господарського кодексу України // Підприємство, господарство і право. – 2006. - №3. – с. 91-93
 79. Тауканець Г.М. Проблеми та перспективи розвитку господарського права в Україні //Актуальні проблеми держави та права: 36. наук, праць. — Одеса, 2008. — Вип. 1.- С 108-114
 80. Федотова І.О. Митний брокер за умов електронного декларування [текст] / І.О. Федотова // Митна справа. – 2008. – № 1. – С.40 – 44.
 81. Федотова І.О. Підприємницька діяльність в галузі митної справи: адаптація до світових стандартів [текст] / І.О. Федотова // Митна справа. – 2008. – № 2. – С.9 – 15.
 82. Федотова І.О. Український вантажний митний комплекс – новий учасник ринку митних послуг [текст] / І.О. Федотова // Митна справа. – 2008. – №3. – С.25 – 29.
 83. Федотова І.О. Перспективи адміністративно-правового регулювання діяльності митного брокера [текст] / І.О. Федотова // Митна справа. – 2008. – № 4. – С.53 – 59.
 84. Федотова І.О. Навколомитна інфраструктура: поняття, стан, перспективи [текст] / І.О. Федотова // Митна справа. – 2008. – №6. – С.56 – 61.
 85. Федотова І.О. Адміністративні послуги митних органів [текст] / І.О. Федотова  // Вісник академії митної служби України. – 2008. – №1 – С. 68 – 73.
 86. Федотова І.О. Правова природа плати за адміністративні послуги митниці [текст] / І.О. Федотова // Вісник академії митної служби України. – 2009. – №2 – С.130 – 136.
 87. Федотова І.О. Правове регулювання процедури надання адміністративних послуг митними органами України за принципом “єдине вікно”, “єдиний офіс” [текст] / І.О. Федотова //Вісник академії митної служби України. – 2010. – №1 – С.85 – 90.
 88. Федотова І.О. Фінансові гаранти як учасники митних відносин [текст] / І.О. Федотова // Вісник академії митної служби України. – 2011. – №1 – С.97 – 102.
 89. Федотова І.О. Митні правовідносини: поняття, зміст, класифікація [текст] / І.О. Федотова // Право та управління. Електронне фахове видання. – №2. – 2011. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.nbuv.gov.ua/e.../2011.../11fiopck.pdf.
 90.  Федотова І.О. Учасники митних правовідносин: поняття та класифікація [текст] / І.О. Федотова // Вісник академії митної служби України. – 2011. – №2 – С.12 – 16.
 91. Федотова І.О. Суб’єкти митного права [текст] / І.О. Федотова // Митна справа. – 2011. – №5. – С.33 – 39.
 92.  Федотова І.О. Деякі актуальні питання правового регулювання та організації здійснення попереднього документального контролю митними органами [текст] / І.О. Федотова // Митна справа. – 2011. – №6. – С. 25 – 30.
 93. Приймаченко Д.В. Сучасний стан та перспективи розвитку митних правовідносин в Україні [текст] / Д.В. Приймаченко, І.О.Федотова // Вісник Запорізького національного університету. – 2012. –  №1 (частина І). – С. 258 – 263.
 94. Федотова І.О. Актуальні аспекти правового забезпечення обліку суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності в митних органах України [текст] / І.О. Федотова // Митна справа. – 2012. – №6. – С. 49 – 55.
 95. Федотова І.О. Теоретичні аспекти визначення змісту та елементів правового статусу суб’єктів митних правовідносин [текст] / І.О. Федотова // Вісник академії митної служби України. – 2012. – №1 – С. 7 – 13.
 96. Федотова І.О. Юридичні особи як суб’єкти митних правовідносин [текст] / І.О. Федотова // Митна справа. – 2012. – №2. – С.9 – 14.
 97. Федотова І.О. Загальні аспекти визначення правового статусу фізичних осіб як суб’єктів митних правовідносин [текст] / І.О. Федотова // Митна справа. – 2012. – №3. – С.43 – 48.
 98. Федотова І.О. Митні органи в суб’єктному складі митних правовідносин [текст] / І.О. Федотова // Митна справа. – 2012. – №4. – С. 113 – 117.
 99. Федотова І.О. Вплив митних формальностей на розвиток міжнародного туризму в Україні // Економіка ринкових відносин. – 2011 – № 8.  – С. 111 – 116.
 100. Федотова І.О. Про необхідність введення дисципліни “Інформаційне право” для підготовки фахівців митної служби України [текст] / І.О. Федотова // Проблеми вдосконалення професійної підготовки фахівців з митної справи: Матеріали науково-практичної конференції. – Дніпропетровськ: Академія митної служби України (24–24 листопада 2006 року). – С.122 – 123.
 101. Федотова І.О. Оптимізація надання послуг в галузі митної справи [текст] / І.О. Федотова // Наукові засади і проблеми реалізації прав і свобод в процесі створення та розвитку демократичної держави: Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції – Феодосія: Феодосійська Фінансово-економічна академія Київського університету ринкових відносин (17 - 20 травня 2007 р.). – С. 63 – 72.
 102. Федотова І.О. Митні збори в контексті вступу України до світової організації торгівлі [текст] / І.О. Федотова // Сучасний стан та перспективи розвитку фінансового права: Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, 23-24 листопада 2007 року / Науково-дослідний інститут фінансового права. – К.: ПП “Укртехпринт”, 2007. – С.309 – 312.
 103. Федотова І.О. Попиль І. Правове регулювання посередницької діяльності в галузі митної справи [текст] / І.О. Федотова, І. Попиль // Проблеми реалізація та захисту прав і свобод людини і громадянина в Україні: Збірник докладів науково дискусійної студентської конференції Феодосійської фінансово-економічної академії. – с.100 – 105.
 104. Федотова І.О. Упровадження в національну практику митного регулювання міжнародних норм та стандартів [текст] / І.О. Федотова // Митна справа в Україні: теорія і практика: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції – форуму випускників, курсантів, студентів та молодих науковців. – Дніпропетровськ: Академія митної служби України, 2008 . – Ч.2. – С.68 – 72.
 105. Федотова І.О.Український вантажний митний комплекс – новий елемент митної інфраструктури [текст] / І.О. Федотова // Ринкова трансформація економіки: стан, проблеми, перспективи: Збірник докладів X Міжнародної науково-практичної конференції – Феодосія: Феодосійська Фінансово-економічна академія Київського університету ринкових відносин (22 травня 2008 р.). –  С. 15 – 24.
 106. Федотова І.О. Класифікація митних послуг [текст] / І.О. Федотова // Актуальні проблеми економічної безпеки та митної політики України: Матеріали Міжнародної конференції. – Дніпропетровськ: Академія митної служби України (15 жовтня 2008 р.) – С.68 – 71.
 107. Федотова І. О. Реєстраційно-дозвільна діяльність митних органів України [текст] / І.О. Федотова // Актуальні проблеми правового регулювання в сфері сучасної політики держави: тези доповідей міжнародного наукового сімпозіуму курсантів, студентів та молодих науковців. – Дніпропетровськ: Академія митної служби України (27 – 28 березня 2009 року).– С.38 – 39.
 108. Федотова І.О. Суб’єкти надання фінансових гарантій митним органам України [текст] / І.О. Федотова // Розвиток правової думки в Україні: збірник тез II Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Феодосія: Фінансово-економічна академія Київського університету ринкових відносин (21 травня 2009 року). – С. 13 – 16.
 109. Федотова І. О. Правове регулювання та організація діяльності митного органу за принципом “єдиного вікна” [текст] / І.О. Федотова // Актуальні проблеми правового регулювання організації та здійснення митної діяльності [Текст]: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (27 листопада 2009 року). – Дніпропетровськ: АМСУ, 2009. – С. 114 – 115.
 110. Федотова І. О. Суб’єкти митного права [текст] / І.О. Федотова // Актуальні питання нормативно-правового забезпечення здійснення митної справи [Текст]: тези доповідей II міжнародного наукового симпозіуму молодих учених-юристів. – Дніпропетровськ: Академія митної служби України (26 березня 2010 року), 2010. – Т.3. – С. 34 – 35.
 111. Федотова І. О. Юридичні особи як суб’єкти митного права [текст] / І.О. Федотова // Світова економічна криза і сценарій посткризового розвитку: збірник тез XII  Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Феодосія: Феодосійська Фінансово-економічна академія Київського університету ринкових відносин (20 – 22 травня 2010 року). – С. 143 – 145.
 112. Федотова І.О. Перспективи правового регулювання митної посередницької діяльності у проекті нової редакції Митного кодексу України [текст] / І.О. Федотова // Митна політика та актуальні проблеми економічної безпеки України на сучасному етапі (економіко-управлінські, правові, інформаційно-технічні аспекти): тези доповідей III міжнародного наукового симпозіуму молодих учених-юристів. – Дніпропетровськ: Академія митної служби України (25 березня 2011 року), 2011. – Т.2. – С. 59 –60.
 113. Федотова І.О. Перспективи об’єднання Державної податкової служби з Державною митною службою України [текст] / І.О. Федотова // Реформування податкової системи України відповідно до європейських стандартів: зб. матер. наук.-практ. конференції, 28 жовтня 2011 року / Держ. Податк. Служб. України, Нац. Унів. ДПС України, Наук.-досл.центр з проблем оподатк. – Ірпінь, 2011. – С.458 – 462.
 114. Федотова І.О. Деякі аспекти визначення правосуб’єктності в митному праві [текст] / І.О. Федотова // Митна політика та актуальні проблеми економічної безпеки України на сучасному етапі (економіко-управлінські, правові, інформаційно-технічні, гуманітарні аспекти) : матеріали V міжнародної конференції молодих вчених. – Дніпропетровськ: Академія митної служи України, 2012. – Т.2. –С. 72 – 74.
 115. Федотова І.О. Право, свобода, інтерес та обов’язок як елементи правового статусу суб’єкта митних правовідносин [текст] / І.О. Федотова // Правове життя сучасної України: матеріали Міжнародної наукової конференції професорсько-викладацького складу (Одеса, 20 – 21 квітня 2012 року). Т.2 / відп. за випуск д.ю.н., проф.. В.М. Дрьомін / Націон. Ун-т “Одеська юридична академія”. – Одеса: Фенікс, 2012. – С.119 – 121.
 116. Федотова І.О. Митне право України: сучасні тенденції та перспективи розвитку [текст] / І.О. Федотова // Модернізація сучасного суспільства: шляхи розвитку інноваційно-інвестиційної моделі економіки України: збірник тез XIV Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Феодосія, 17 – 18 травня 2012 року). – С.73 – 77.
 117. Федотова И.А. Таможенные правоотношения: актуальные вопросы и подходы к исследованию [текст] / И.А. Федотова // Формирование государственного и мирового правопорядка: теоретическое и практическое обозрение: материалы VI Международной научно-практической конференции (Москва, 21-22 сентября 2012 года). – С.77 – 82.
 118. Федотова І.О. Актуальні питання взаємодії митних органів з суб’єктами господарювання [текст] / І.О. Федотова // Актуальні проблеми публічного та приватного права : тези доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції 03 жовтня 2012 р. – Запоріжжя КПУ, 2012. – С. 430 – 432.
 119. Практикум з митного права: Навчально-методичний посібник[текст] / Бондаренко І.О., Коросташова І.М., Мазур А.В., Перепьолкін С.М., Приймаченко Д.В. Тропіна О.М., Тулянцева І.В. /  За ред. А.В. Мазура. – Дніпропетровськ: АМСУ, 2007. – 177 с.
 120. Митне право України: Навч. Посібник [текст] / За заг. Ред. В.В. Ченцова. – К.: Істина, 2007. – 238 с. (Глава 7 (параграф 2, 3).
 121. Федотова І.О., Прудов Ю.О. Адміністративне процесуальне право України. Навч. Посіб. [текст] / І.О. Федотова, Ю.О. Прудов. – Феодосія: ФФЕА КУРВ, 2008. – 227 с.

8. Перелік підприємств - баз практик, стажувань та виробничого навчання

З метою забезпечення формування у студентів-юристів професійних навичок та вміння застосовувати отримані теоретичні знання у своїй професійній діяльності, а також для становлення професійної культури юриста навчальними планами передбачені наступні види практик:

 • навчальна практика (6-ий семестр, тривалість 4 тижні);
 • виробнича практика (8-ий семестр, тривалість 7 тижнів);
 • переддипломна практика (10-ий семестр, тривалість 6 тижнів);
 • переддипломна практика (12-ий семестр, тривалість 6 тижнів).

Базою практики студентів є державні та приватні установи, підприємства, організації, які мають відповідні можливості для забезпечення виконання затвердженої програми.

База практики створює для студентів належні організаційні та безпечні умови і подає їм методичну допомогу в отриманні досвіду практичної роботи, забезпечує підвищення їх професійного рівня шляхом залучення до безпосередньої юридичної практичної діяльності.

Від бази практики керівництво здійснюється провідними висококваліфікованими співробітниками юридичних служб, відповідних правоохоронних органів, які безпосередньо працюють зі студентами, або керівниками цих установ.

Студенти можуть самостійно (за дозволом кафедри) підбирати для себе місце проходження практики і пропонувати його для використання.

Феодосійська фінансово-економічна академія співпрацює з наступними державними установами:

 • Феодосійський міський суд АР Крим;
 • Феодосійське міське управління юстиції АР Крим
 • Відділ державної виконавчої служби Феодосійського міського управління юстиції;
 • Відділ державної реєстрації актів цивільного стану Феодосійського міського управління юстиції;
 • Юридичний відділ Виконавчого комітету Феодосійської міської ради;
 • Управління архітектури і містобудівництва м. Феодосії.
 • Банки, фінансові групи м. Феодосії;
 • Феодосійський казенний оптичний завод.

9. Культурно-виховна робота

Процес становлення незалежної демократичної України з її прагненням стати повноправним членом європейської спільноти передбачає всебічне утвердження в суспільному та індивідуальному бутті цивілізованого життя на основі загальнолюдських цінностей та духовних, моральних і культурних засад життя українського народу. Тому мета професорсько-викладацького складу кафедри «Правознавство» - не тільки сформувати необхідні навички, надати ґрунтовні знання з різних предметів, а й формувати громадянина, патріота, інтелектуально розвинену, духовно і морально зрілу особистість, готову протистояти асоціальним впливам, вправлятися з особистими проблемами, творити себе і оточуючий світ.

 • Напрями культурно-виховної роботи:
 • організація студентського самоврядування;
 • духовно-моральне та естетичне виховання студентів;

Форми культурно-виховної роботи:

 • кураторські години;
 • наукові конференції;
 • творчі конкурси;
 • святкові концерти;
 • вечори відпочинку;
 • участь студентів у відродженні національних свят і обрядів;
 • туристичні поїздки;
 • проведення тижня правових знань;
 • використання інтерактивних педагогічних технологій, зокрема ділові та рольові ігри, моделювання життєвих ситуацій;
 • зустрічі з провідними юристами, правознавцями, держслужбовцями АР Крим;
 • участь студентів в загальноуніверситетському конкурсі «Студент року»;
 • студентський клуб (організація творчих і святкових заходів в Академії).

10. Профорієнтаційна робота

На кафедрі «Правознавство» здійснюється цілеспрямована робота з професійної орієнтації студентів, яка є невід’ємною частиною навчально-виховного процесу. Вона проводиться всім педагогічним колективом кафедри та кураторами. Саме у змісті виховної роботи сплановані наступні заходи профорієнтаційної роботи:

 • відвідування студентами судових засідань;
 • участь студентів у обговоренні проблемних питань на відкритих нарадах Виконавчого комітету Феодосійської міської ради;
 • організація та проведення зустрічей з представниками юридичних професій;
 • забезпечення участі студентів у роботі «Ярмарку вакансій» з метою ознайомлення з ринком праці;
 • зустрічі з випускниками Академії, які мають певні успіхи за своєю професією;
 • зустрічі з працівниками служби зайнятості міста;
 • профінформація на годинах спілкування, зміст яких спрямований на обговорення зі студентами проблеми свіввідношення попиту та пропозиції на професії у найближчій та далекій перспективах та пов'язаних з ними вимог.

При кафедрі «Правознавство» створено Юридичну клініку, яка відіграє важливу роль у формуванні практичних навичок студентів.

Основними завданнями Юридичної клініки є:

 • надання безкоштовної правової допомоги громадським організаціям, малозабезпеченим громадянам шляхом консультування з юридичних питань, складання процесуальних документів (позовних заяв, апеляційних та касаційних скарг, клопотань тощо), представництва інтересів громадян у судових та адміністративних органах;
 • надання студентам Юридичної клініки можливості набуття навичок практичної діяльності за фахом;
 • створення місць для проходження студентами навчальної та виробничої практик;
 • проведення заходів з правової освіти населення;
 • забезпечення можливості спілкування студентів під час навчального процесу з фахівцями-практиками судових і правоохоронних органів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування з питань їх діяльності;
 • створення ефективного механізму обміну інформацією між населенням, засобами масової інформації та Юридичною клінікою, що дозволить оперативно реагувати на практичні потреби громадян.

11. Випускники Феодосійської фінансово-економічної академії за фахом «Правознавство»

П.І.П.

Рік випуску

Посада, професійні досягнення

Євтюшин Олександр Вікторович

2012 рік

Помічник судді Апеляційного суду АР Крим м. Феодосії

Казіцин Артемій Володимирович

2012 рік

Головний податковий ревізор Державної податкової служби

Пузік Костянтин Андрійович

2012 рік

Старший державний виконавець Відділу державної виконавчої служби Феодосійського міського управління юстиції

Савельєв Роман Олександрович

2012 рік

Юрисконсульт ТОВ «Кримжитлобуд»

Мартиненко Маргарита Ігорівна

2011 рік

Секретар канцелярії Апеляційного суду АР Крим м. Феодосії

Джалілов Алім Джанбекович

2011 рік

Помічник судді Феодосійського міського суду

Залож Ауріка Дмитрівна

2011 рік

ТОВ «Правовий Консалтинговий Альянс»

Дубіна Антон Петрович

2010 рік

Провідний юрисконсульт ДП «Кримський Винний Дім», ПАТ «Феодосійський завод коньяків і вин»

Зотова Ксенія Євгенівна

2010 рік

Спеціаліст першої категорії Відділу державної виконавчої служби Феодосійського міського управління юстиції

Дьяченко Ксенія Юріївна

2010 рік

Викладач ПВНЗ «Феодосійська-фінансово-економічна академія Київського університету ринкових відносин»

Мелещенко Віталій Володимирович

2010 рік

Юрисконсульт «Феодосійська-фінансово-економічна академія Київського університету ринкових відносин»

Калашніков Олександр Олександрович

2008 рік

Начальник юридичного управління Виконавчого комітету Феодосійської міської ради

Михайлов Вадим Валерійович

2002 рік

Заступник начальника Феодосійського МВ ГУ МВД України в АР Крим

Кувшинов Іван Володимирович

2001 рік

Спеціаліст першої категорії Феодосійського міського управління юстиції


У каждого высшего учебного заведения есть своя история, которой он гордится, и тот исторический процесс, который становится частью жизни многих людей, причастных к получению образования и профессии.

Подробнее...