ІЗ ГРУНТОВНИМИ ЗНАННЯМИ - В РЕАЛЬНЕ ЖИТТЯ!Феодосійська фінансово-економічна академія є вищим навчальним закладом у системі підготовки, перепідготовки та підвищенні кваліфікації кадрів для підприємств, організацій і закладів різних форм власності, які працюють в умовах ринкових відносин. У навчальному закладі здобувають фахову освіту громадяни України та іноземні громадяни.

В Академії запроваджено ступеневу систему підготовки фахівців за принципами Болонської декларації. У рамках цієї системи функціонують 3 факультети.

Факультет економіки та права

здійснює підготовку бакалаврів, спеціалістів і магістрів за наступними спеціальностями:

  • Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності;
  • Менеджмент організацій і адміністрування;
  • Туризм;
  • Фінанси і кредит;
  • Управління фінансово-економічною безпекою;
  • Облік і аудит;
  • Правознавство.

Навчальний процес відбувається відповідно до сучасних вимог. Запроваджена система організації навчального процесу передбачає проведення тренінгів-семінарів, ділових ігор, мозкових атак та інших інноваційних методів навчання, які враховують індивідуальні здібності студентів. Ефективно сформовані професійні вміння і навички закріплюються під час проходження практики на виробництві з подальшою можливістю працевлаштування.

Випускники Академії отримують дипломи державного зразка України відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня.

Після отримання диплома випускники мають можливість працювати на відповідних посадах чи продовжити навчання в аспірантурі або на факультеті післядипломної освіти.

Факультет післядипломної освіти та підвищення кваліфікації

створено для надання можливості безперервного навчання, яке є одним із принципів Державної національної програми "Освіта" (Україна XXI століття).

Безперервність освіти відкриває можливість постійного поглиблення загальноосвітньої та фахової підготовки і перетворення навчання у процес, що триває упродовж всього життя людини.

На факультеті можна поглибити професійні знання та вміння, здобути нову кваліфікацію або другу вищу освіту на базі раніше отриманого освітнього рівня і досвіду практичної роботи.

Форми та термін підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів в Академії визначаються залежно від конкретних потреб замовника.

Завдяки успішному поєднанню теоретичного і практичного навчання, випускники Академії мають високу конкурентоспроможність на сучасному ринку праці.

Вони успішно працюють на виробництві, у торгівлі, сфері послуг, у малому і середньому бізнесі.

Одним із важливих напрямів ефективного розвитку Феодосійської фінансово-економічної академії Київського університету ринкових відносин є участь в міжнародних програмах та проектах, що є передумовою формування позитивного міжнародного іміджу вищого навчального закладу.

Науково-педагогічні працівники Академії беруть участь у таких проектах:

  • проект «Підвищення кваліфікації молодих управлінців з управління економікою обласних державних адміністрацій», який був запроваджений Міністерством економіки України разом з Товариством InWEnt (Німеччина);
  • міжнародний пілотний Проект «Навчання працівників державних органів влади Автономної республіки Крим питанням Європейської інтеграції України»;
  • програма Стратегічного плану економічного розвитку в рамках проекту «Локальні інвестиції та національна конкурентоспроможність» за підтримки американського народу, наданого через Агентство США з міжнародного розвитку (АМР США, USAID).

Співпраця в рамках зазначених міжнародних проектів і програм, тренінгів, конференцій, фестивалів та інших заходів інформативного та практично-прикладного характеру сприяє соціально-економічному розвитку та окреслює соціальну значущість Академії в суспільстві. Така інтегрована співпраця змінює свідомість соціуму і виводить країну на нові етапи розвитку.


У кожного вищого навчального закладу є своя історія, якою він пишається, і той історичний поступ, що стає частиною життя багатьох людей, причетних до здобуття освіти і фаху.

Детальніше...